Menu

 به بزرگترین مدرسه ایرانی زبان غرب مونترال خوش آمدید

مقدمه

.نظر به این که در این برهه از تاریخ که مهاحرت گسترده ایرانیان به خارج از کشور به مراتب بیشتر از ادوار گذشته بوده است

.نظر به این که عدم داشتن شناخت کافی از مختصات و مشخصات فرهنگی کشورمان نارسایی ها و ناهنجاری هایی را به دنبال می آورد

.نظر به این که در این دوره مهاجرت و در تقابل با فرهنگ جامعه میزبان گاه شاهد بحران هویت هستیم

.لذا تشکیل انجمن های فرهنگی اهم فعالیت های ایرانیان خارج از کشور را تشکیل داده است

با توجه به تجمع شمار قابل ملاحظه ای از ایرانیان در «وست آیلند» مونتریال، حضور یک انجمن فرهنگی فعال و پویا ضرووری بوده و می تواند تاثیرات به سزایی در بالندگی ایرانیان این منطقه بگذارد. باشد که این انجمن با برجسته نمودن وجوه بالنده فرهنگی و ایرانی و تلفیق با وجوه بالنده فرهنگ جامعه میزبان راه را بر هرگونه تهاجم فرهنگی بربندد. فعالیت در راستای جهت گیری فوق کودکان و نوجوانان ایرانی را پرورش داده، پا به سن گذارده ها را ورزیده تر کرده و آینده روشن تری را برای میهن عزیزمان تضمین خواهد ساخت

 

 

آئین رفتار برای همکاران داوطلب
آئین رفتار چیست؟ آئین رفتار به زبان ساده عبارتست از اصول و انتظاراتی که هدایت کننده رفتار کلیه کارکنان یک سازمان است. هر سازمان باید آئین رفتاری برای اعضاء خود تدوین نماید؛ در غیر این صورت تنها بسنده کردن به آنکه اصول اخلاقی و نیت پسندیده کارکنانش کفایت می کند, ریسک خواهد بود.
 
(حضور (حضور به موقع

(شخصیت (صداقت

(کار گروهی (برای نتایج بهتر

(طرز برخورد (برخورد خوب با همگان

(سازندگی (باید همیشه سازنده بود

انسجام  و سازماندهی

(ارتباط (ارتباط خوب داشتن

(همکاری (کار گروهی

(احترام (برای ایجاد یک محیط بهتر

احترام گذاردن به قوانین و مقررات انجمن فرهنگیان ایرانیان وست آیلند

(عدم تحمل آزار و اذیت و تبعیض نسبت به هرگونه جنسیت یا اقلیت (مذاهب مختلف, تمایلات جنسی و غیره

عدم استفاده شخصی از اموال انجمن فرهنگیان ایرانیان وست آیلند

 

Social Media / رسانه های اجتماعی